ศึกษาดูงานเพื่อวางแผนความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์-AFRIMS

7 พฤษภาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร โดยทางคณะศึกษาดูงานด้านวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อดูผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อวางแผนความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก พล.ต.มหัทธนา กมลศิลป์ Director Genaral., RTA-AFRIMS พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการให้แนะนำข้อมูลและนำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
สื่อสารองค์กร