อบรม: พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2

7 พฤษภาคม 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ” ครั้งที่ 2 หัวข้อ ทดลองใช้/ประเมิน/ปรับกระบวนงาน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติฯ ครั้งนี้เน้นให้บุคลากรผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโฟลว์ หรือ กระบวนการไหลของการทำกิจกรรมของตนเองในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการทำงานของหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากรมีผลงานที่ใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนต่อไปได้ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานและภาควิชาเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร