ทีมผู้บริหารเยี่ยมนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงานแบบบูรณาการฯ

9 พฤษภาคม 2561

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาที่ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม) ณ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทีมผู้บริหารรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาในการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามที่ได้ลงพื้นที่จริงในหมู่บ้านทัดทา บ้านกุดเวียน บ้านดอน บ้านโคกมะกอก บ้านใหม่สมบูรณ์ ณ ศาลาวัดกุดเวียน จากนั้นทีมบริหารเดินทางไปร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาที่ลงพื้นที่ในบ้านหนองหอย บ้านกุดปลาเข็ง บ้านโคกมะกั๊ก และบ้านโนนค่า ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง จากนั้นผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมบ้านพักของนักศึกษา และในช่วงบ่ายทางคณะสาธารณสุขศาสตร์จัดงานเลี้ยงขอบคุณเพื่อขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับและดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีในการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร