อบรมระยะสั้น "Community Health & Diseases in Thailand"

21 พฤษภาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม ร่วมให้การต้อนรับ Professor and Students from University of Wisconsin - Madison, USA ในพิธีเปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Community Health & Diseases in Thailand - FIELD EXPERIENCE" (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561) โดยนักศึกษาที่มาอบรมระยะสั้นฯ ในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการสาธารณสุขในชุมชน การใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร