แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ-วิจัยเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่ในผู้ลี้ภัย

22 พฤษภาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์ เจริญค้า อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล หัวหน้างานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Sharon D. Morrison, MSPH, PhD, Executive Director, African Services Coalition Microenterprise and refugee community development, Senior Program Coordinator, Center for New North Carolinians พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจาก Department of Public Health Education University of North Carolina Greensboro ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ในผู้ลี้ภัยและย้ายถิ่นฐาน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
สื่อสารองค์กร