Pre-workshop กระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ

30 พฤษภาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม Pre-workshop การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ พร้อมบรรยาย เรื่อง "กรอบแนวคิดงานความรอบรู้สุขภาพสู่การออกแบบงานวิจัย" จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง "ความรอบรู้สุขภาพกับวิทยาการระบาด" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย และการบรรยาย เรื่อง "การวัด เครื่องมือและผลการสำรวจความรอบรู้ทางสุขภาพ" โดยอาจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวสถิติ ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบงานวิจัยความรอบรู้สุขภาพในบริบทต่าง ๆ และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร