พิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 16

31 พฤษภาคม 2561

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง "ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" (Health Literacy for Sustainable Development Goal: Human Resource Development) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาในการจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร