ส่งมอบรายงานสรุปผลการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560

2 กรกฎาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 7/2561 และแสดงความขอบคุณผู้บริหารพื้นที่ พร้อมส่งมอบรายงานสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณภาพ/ข้อมูลข่าวกิจกรรม: Facebook ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
สื่อสารองค์กร