อบรมระยะสั้น "Community/ Primary Health Care Delivery" รุ่นที่ 1

5 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Community/ Primary Health Care Delivery" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Health Science, Makassar Health Polytechnic of Indonesia ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
สื่อสารองค์กร