ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

6 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดการอบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 และบรรยายเรื่อง "คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Faculty) และการพัฒนาคณะ" ภายในการอบรมฯ ครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรม การเสวนาเกี่ยวกับ "สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร" การบรรยายเรื่อง "การทำงานอย่างมีความสุขและผูกพัน" และ กิจกรรมสร้างค่านิยม MUPH ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร