ปฐมนิเทศ วท.ม(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) 61

7 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมกล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จาก 3 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา การแนะนำหลักสูตร ชี้แจงแนวทาง กระบวนการและการปฏิบัติตน เพื่อศึกษาในหลักสูตรระเบียบข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยและเกณฑ์การจบการศึกษา และกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนจากนักศึกษารุ่นพี่ นอกจากนั้น คณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษาร่วมสักการะพระภูมิชัยมงคลและร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และรุ่นพี่พาน้องๆเยี่ยมชมคณะ ฯ ภาควิชาฯ ห้องสมุด ห้องบรรยาย ห้องประชุม และสิ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ภายในคณะฯ ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคารจรัส ยามะรัต ชั้น ๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร