อบรมระยะสั้น "Community/ Primary Health Care Delivery" กลุ่มที่ 2

9 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Institute of Health Science, Makassar Health Polytechnic of Indonesia พร้อมเปิดการอบรมระยะสั้นหัวข้อ "Community/ Primary Health Care Delivery" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
สื่อสารองค์กร