มหกรรมโครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ

10 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดมหกรรมโครงการ "แอโรบิกเพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ภายในมหกรรมโครงการฯ มีกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพโดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
สื่อสารองค์กร