สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามระบบ TCAS รอบที่ 4

11 กรกฎาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและน้องๆ นักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 : Admissions ปีการศึกษา 2561 โดยจัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ตามระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) ทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ณ หอประชุมราชพฤกษ์ และอาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร