การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

11 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิด"การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาในการจัดการอบรมฯ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ห้องประชุมชั้น4 และห้องประชุมพิทยา จารุพูนผลชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานบริหารเครื่องมือกลาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร