อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

12 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในการอบรมฯ จัดให้มีการบรรยายเรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" บรรยายเรื่อง "กระบวนการขอการยินยอมเพื่อการทำวิจัย และความก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์" เสวนาเรื่อง "ประสบการณ์ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และนำเสนอกรณีศึกษา" และบรรยายเรื่อง "Update กระบวนการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดยมีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของคณะให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร