เยี่ยมชมกรมพลาธิการทหารบกเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร

13 กรกฎาคม 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมกรมพลาธิการทหารบก เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการพัฒนากรมพลาธิการทหารบกเป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะกำลังพลและครอบครัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร