เยี่ยมชมกรมพลาธิการทหารบกเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร

13 กรกฎาคม 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมกรมพลาธิการทหารบก เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการพัฒนากรมพลาธิการทหารบกเป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะกำลังพลและครอบครัว

21
22
23
24
25
26
27
สื่อสารองค์กร