ติดตามความก้าวหน้าโครงการ University Social Engagement

18-19 กรกฎาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามความก้าวหน้าโครงการ University Social Engagement โดยสำรวจพื้นที่บริเวณรอบอาคารสหวิทยาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำข้อมูลมาวางแผน และหาแนวทางการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ แหล่งจัดจำหน่ายสินค้าส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์กลางด้านการส่งเสริมสุขภาวะในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ต่อไปในอนาคต โดยโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการพัฒนาโครงการฯ และบุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
สื่อสารองค์กร