เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและด้านวิจัย

18 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ให้การต้อนรับ Professor Dr. Ir. Supli Effendi Rahim, MSc. และผู้แทนจาก STIK Bina Husada, Palembang, Indonesia เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและด้านวิจัยระหว่างทั้งสององค์กรต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สื่อสารองค์กร