ประชุมวิชาการโภชนวิทยา : อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ

19 กรกฎาคม 2561

ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ชมรมโภชนวิทยามหิดล จัดการประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15 เรื่อง อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ Future Food & Nutrition for Health โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 การประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีสมาชิกชมรมโภชนวิทยามหิดล นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารและโภชนาการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมออกบูธเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
สื่อสารองค์กร