เจรจาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ณ อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา

19 กรกฎาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือและประสานงานโครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2561 ประสานงานโครงการอำเภอสุขภาวะ โดยเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหิดล และอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับประเด็นสุขภาวะ และหารือเกี่ยวกับการเจรจาความร่วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการบูรณาการด้านสุขภาวะ จากนั้นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
สื่อสารองค์กร