อบรมการขับขี่เชิงป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ

23 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการขับขี่เชิงป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ภายในโครงการฯจัดให้มีการอบรมเรื่อง "การขับขี่ในเชิงป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ Defensive Driving" วิทยากรโดย อาจารย์สนอง บุญงอก ซึ่งมีบุคลากรคณะให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
สื่อสารองค์กร