ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดอภัยทายาราม

25 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
สื่อสารองค์กร