อบรม Universal Health Coverage and Primary Health Care (กลุ่ม2)

31 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย ให้การต้อนรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน ในพิธีเปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Universal Health Coverage and Primary Health Care: The best health practice in Thailand" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
สื่อสารองค์กร