แลกเปลี่ยนการทำงานด้านการศึกษากับทีมบริหารการศึกษา ม.มหิดล

1 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและOutcome-base Education กับทางทีมบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สื่อสารองค์กร