หารือแนวทางงานบริการปฐมภูมิความรอบรู้ด้านสุขภาพศูนย์วิจัยฯสูงเนิน

2 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวลักษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงทิพนาถ วิชญาณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ ดร.รุจเลขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนฝ่ายการแพทย์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอไอเอ จำกัด ในการ“ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานบริการปฐมภูมิและความรอบรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอสูงเนิน” และนำเยี่ยมชมอาคาร และพื้นที่บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
สื่อสารองค์กร