"มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2561

2 สิงหาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติถวายรายงานฯ "คณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ" ในงาน "มหิดล-วันแม่" และร่วมรับเสด็จฯ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สื่อสารองค์กร