ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท

3 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2561 โดยมีอาจารย์ ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ กระบวนการจัดการด้านวิชาการในการฝึกปฏิบัตงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ในมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งนี้ด้วย ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอบคุณภาพกิจกรรม-ข้อมูล: Facebook metta svettalekha

สื่อสารองค์กร