โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร Mahidol Core Value

6 สิงหาคม 2561

องศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข พร้อมเปิดโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร Mahidol Core Value โดยโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และได้ทำความรู้จักคณาจารย์ผู้สอน รุ่นพี่ และเพื่อนร่วมรุ่นจึงจัดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

สื่อสารองค์กร