พิธีปิดการอบรม Universal Health Coverage and Primary Health Care

8 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน หลังจากที่ผ่านการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Universal Health Coverage and Primary Health Care: The best health practice in Thailand" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 จากนั้นรองคณบดีฯ ประธานในพิธีกล่าวปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร