ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจาก Wakayama Medical University

9 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kazuhisa Miyashita และ Dr. Toshio Kawai ผู้แทนจาก Wakayama Medical University โดยร่วมปรึกษาและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่าง 2 สถาบันต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม1202 ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นคณะผู้แทนจาก Wakayama Medical University ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขอบคุณภาพ-ข้อมูลข่าวกิจกรรม: งานวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์

สื่อสารองค์กร