เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยร่วมกับ TMU และ NTU

10 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Taipei Medical University และ College of Public Health, National Taiwan University ในการเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร