บรรยาย Implementation sciences research: Concepts and practices

15 สิงหาคม 2561

Professor Dr.Rohit Ramaswamy จาก Gillings University of North Carolina USA บรรยายพิเศษ เรื่อง "Implementation Sciences Research: Concepts and Practices" ให้แก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท โดยก่อนบรรยายพิเศษฯ ดังกล่าว Professor Dr.Rohit Ramaswamy ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือ โดย Professor Dr. Rohit Ramaswamy มีวัตถุประสงค์การหารือความร่วมมือครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และการใช้วิทยาศาสตร์ผ่านทางการวิจัย การศึกษา รวมทั้งนโยบายด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านคลินิกและการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในประเทศกานา เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของพนักงานระดับอำเภอในประเทศเคนยา รวมถึงการบูรณาการ การให้บริการด้านสุขภาพจิตในประเทศอินเดีย

สื่อสารองค์กร