ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

15 สิงหาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จากนั้นเป็นการแนะนำการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) กิจกรรมชวนพูดคุย เรื่อง “พลังแห่งการเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem)” และกิจกรรม MUPH ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21
22
23
24
25
26
27
28
สื่อสารองค์กร