พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

16 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานใน "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561" ช่อราชพฤกษ์น้อมรำลึกพระคุณครู โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงดนตรีไทย การประกวดกลอนแปด การประกวดพานไหว้ครู ประเภทพานสวยงามและพานสร้างสรรค์ และการแสดงนาฏศิลป์ไทยของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
สื่อสารองค์กร