พิธีเปิดการประชุม"จัดทำแผนพัฒนาคณะฯ พ.ศ.2562-2565"

20-21 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม "จัดทำแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2562-2565" และบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมการพัฒนาคณะฯ ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีงบประมาณ พ.ศ.2561" โดยมีรองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กล่าวรายงานการประชุม ในช่วงเช้ามีการบรรยายแลกเปลี่ยน "การวิจัยและนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี" ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง "แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2562-2565" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย และในช่วงบ่ายเป็นการระดมสมองผู้เข้าร่วมประชุม (Workshop) ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
สื่อสารองค์กร