พิธีเปิดการประชุม"จัดทำแผนพัฒนาคณะฯ พ.ศ.2562-2565"

20-21 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม "จัดทำแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2562-2565" และบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมการพัฒนาคณะฯ ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีงบประมาณ พ.ศ.2561" โดยมีรองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กล่าวรายงานการประชุม ในช่วงเช้ามีการบรรยายแลกเปลี่ยน "การวิจัยและนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี" ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง "แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2562-2565" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย และในช่วงบ่ายเป็นการระดมสมองผู้เข้าร่วมประชุม (Workshop) ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร