อบรมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียฯ"

23 สิงหาคม 2561

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการอบรมฯ และมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
สื่อสารองค์กร