พิธีเปิดการอบรม "Global Health Education Program 2018"

27 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม "Global Health Education Program 2018" และมี Dr.Ryoji Noritake, President, Health and Global Policy Institute ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ตลอดการอบรมฯ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝายวิเทศและพัฒนาเครือข่าย กล่าวแนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการอบรมฯ ครั้งนี้ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร