ร่วมหารือกับธ.ออมสิน เพื่อเป็นธนาคารรอบรู้สุขภาพ

27 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ คุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล และคุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน เพื่อหารือในการประสานความร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อให้เป็นธนาคารการรอบรู้สุขภาพ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท ทั้งนี้ทางธนาคารออมสินได้นำชมสถานพยาบาลของธนาคารออมสิน อีกด้วย

สื่อสารองค์กร