หารือเพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี

28 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมร่วมกับนายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งผู้แทนจากสื่อสารมวลชน ได้แก่ คุณช่อผกา วิริยานนท์ และคุณพีรพล อนุตรโสถติ์ พิธีกรรายการชัวร์ก่อนแชร์ ทางสถานีโมเดิร์นไนน์ทีวี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี (Yothi Medical Innovation District) ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร