บรรยายทางวิชาการ "อยู่อย่างไร ให้ห่างไกล อัลไซเมอร์"

29 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าฟังการบรรยายทางวิชาการ "อยู่อย่างไร ให้ห่างไกลอัลไซเมอร์" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ จากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการบรรยายฯครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้สนใจภายนอก ซึ่งตอนท้ายของการบรรยายได้มีข้อซักถามที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าฟังและสามารถนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สื่อสารองค์กร