พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาTaipei Medical University, Taiwan

30 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังและให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Bi-Lateral Exchange Student Program 2018 และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจาก Taipei Medical University, Taiwan และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (Inbound) ระหว่างวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2561 พร้อมกันนี้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย เป็นประธานกล่าวปิดโครงการแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าว และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ณ ห้องกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
สื่อสารองค์กร