พิธีปิดการอบรมระยะสั้น Global Health Education Program 2018

2 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีปิดการอบรมระยะสั้นหัวข้อ "Global Health Education Program 2018" ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาจาก Health and Global Policy Institute (HGPI) และ Kanagawa Prefecture ประเทศญี่ปุ่น ในการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการอบรมในหัวข้อฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย

1
2
3
4
5
6
งานสื่อสารองค์กร