สัมมนาบุคลากรคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

6 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และบรรยายพิเศษเรื่อง "เป้าหมายการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ปี 2562-2565" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมา โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสุขในการทำงาน..รากฐานองค์กรแห่งความสุข" ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษาและจิตแพทย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "ภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์ในอนาคต" โดยนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร