คณะร่วมกิจกรรม AIA Sharing A life Charity Run

8 กันยายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในนามผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศลในโครงการ "AIA Sharing A life Charity Run" เป็นความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ เอไอเอ ประเทศไทย, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยทางเอไอเอ ประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งแก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทุกภาคส่วนใน 10 จังหวัดที่จัดงานในโครงการ "AIA Vitality Workout" นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น การให้ความรู้และสาธิตวิธีการช่วยชีวิตด้วยระบบ CPR บูธกิจกรรมของโครงการ AIA Vitality บูธตรวจสุขภาพฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป และให้คำปรึกษาด้านการรับประทานอาหารโดยนักโภชนาการจากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร