รางวัลชมเชยโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 3

12 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับเกียรติบัตร (รางวัลชมเชย) โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 3 จากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
งานสื่อสารองค์กร