ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

12 กันยายน 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้มี การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความร่วมมือในการซ้อมอพยพจากอาคารมาพร้อมกัน ณ จุดรวมพลของคณะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร