งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

14 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ รวมทั้งได้รับเกียรติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 "จากร่มราชพฤกษ์...สู่โลกกว้าง ปัญญาของแผ่นดิน" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร